24.02.2011
Záruční a reklamační řád

 

Provozovatel internetového obchodu Tomáš Říha, Jedovnická 8
Brno, 628 00, IČO:67056148,vyhlašuje s platností od 24.02.2011 tento
Záruční a reklamační řád

 

Platný pro obchodní vztahy mezi prodávajícim Tomáš Říha, IČO:67056148 . a obchodními partnery
1.

Pro označení tohoto dokumentu se v dalším užívá název „Reklamační řád“.
2.

Tento reklamační řád se vztahuje na odpovědnost prodávajícího za vady prodaného zboží a vyřizování nároků uplatňovaných na základě tohoto titulu ze vztahů dle čl. II. odst. 1 VOP, přičemž tento reklamační řád je přílohou a součástí tzv. dealerské smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž na vztah dopadají současně i „Všeobecné obchodní podmínky“ – zkráceně VOP.
3.

Pro označení Říha Tomáš se používá označení „prodávající“ nebo označení velkoobchod.
4.

Výrobcem ve smyslu tohoto reklamačního řádu se rozumí i dodavatel prodávajícího (ten, od koho prodávající výrobek nabyl). Pokud není osoba výrobce a dodavatele shodná, považuje se za výrobce ve smyslu tohoto reklamačního řádu dodavatel prodávajícího ve smyslu předchozí věty.
5.

Dílčí kupní smlouvou ve smyslu je dílčí kupní smlouva podle čl. II. Rámcové smlouvy o obchodních vztazích.
6.

Tento reklamační řád upravuje za podmínek dále uvedených
1.

rozsah záruky na jakost poskytované velkoobchodem na prodávané zboží, a
2.

postup velkoobchod při vyřizování nároků z vad zboží uplatňovaných kupujícími (tzv. vyřizovaní reklamací) z titulu tzv. dílčích kupních smluv.
7.

Po celé trvání záruční doby prodávající, tam kde záruku poskytuje, přejímá záruku ve shodném rozsahu jako ji prodávajícímu poskytuje výrobce za to, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke obvyklému nebo v dokumentaci ke zboží vymezenému účelu, případně si tyto vlastnosti zachová.
8.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku, musí být vady uplatněny u prodávajícího (reklamovány) do konce záruční lhůty.
9.

Záruka se v případě, byla-li poskytnuta, nevztahuje na vady zboží způsobené:
1.

opotřebením, vzniklé údržbou, která je v rozporu s doporučeními výrobce.
2.

obvyklým opotřebením které je důsledkem obvyklého užívání,
3.

užíváním, které je v rozporu s účelovým určením zboží,
4.

nadměrným zatěžováním zboží nebo jeho používáním v rozporu s technickou dokumentací či jinou dokumentací, bez pohledu na to, v jakém je jazyce, či obecně známými a přijímanými postupy.
5.

mechanickým poškozením nebo vystavením zboží nepřiměřenému působení kapaliny nebo vlhkosti,
6.

vnějšími zásahy, zejména tepla.
7.

neodbornou manipulací, instalací, či zanedbanou péčí o zboží.
10.

Na reklamace vznesené v rozporu s tímto reklamačním řádem nebude moci být brán zřetel.
11.

Ve smyslu ust. § 263, odst. 1) obchodního zákoníku je vyloučena působnost ustanovení §§ 422 – 441 obchodního zákoníku.
12.

Záruční doba, její rozsah a podmínky jsou uvedeny na www stránkách prodávajícího, pro každý jednotlivý druh zboží samostatně (viz www.kai-czech.cz) nebo v dokumentaci ke zboží. V případě rozporu mezi webovými stránkami prodávajícího a dokumentaci má přednost webová stránka prodávajícího podle stavu v okamžiku uzavření dílčí kupní smlouvy.
13.

Jednotlivé druhy zboží jsou na webových stránkách uvedeny v přehledu, kde jsou údaje o záruce (délka záruční doby, rozsah, podmínky a pod.) ve sloupcích s tím, že údaje ohledně toho kterého zboží se nachází na průsečíku zboží a sloupce s hledaným údajem. V přehledu mohou být použity zkratky, případně odkazy na vysvětlující podstránku či dokument.
14.

Pokud bude změněna doba trvání záruční doby výrobcem, mění se v závislosti na její změně i záruční doba poskytovaná prodávajícím, a to s zveřejněním oznámení na www stránkách společnosti.
15.

Záruční doba počíná běžet vystavením prodejního dokladu Velkoobchodem a končí uplynutím záruční doby uvedené v prodejním dokladu nebo poskytované výrobcem prodávajícímu, podle toho, který z těchto termínů nastane dříve.
16.

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a pokud to není možné, pak je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.
17.

Jestliže kupující neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží.
18.

Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče.
19.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možné zjistit při odborně provedené prohlídce.
20.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v dodacím listě a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen vrátit zásilku a podat prodávajícímu do tří pracovních dnů zprávu o těchto vadách. Výměna bude prodávajícím provedena v nejkratším možném termínu poté, co prodávající obdrží od kupujícího zpět vadnou dodávku zboží.
21.

Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději do 3 dnů poté, co se staly zjevnými.
22.

Při reklamaci vad zboží je kupující povinen předložit doklady o zboží, které mu byly vystaveny při prodeji – fakturu, či jiný daňový doklad..
23.

Vadné zboží kupující doručí prodávajícímu osobně nebo zašle zboží vlastním nákladem spediční firmou. Uzná-li prodávající reklamaci, zašle kupujícímu opravené nebo vyměněné zboží na vlastní náklady. Přitom vždy platí, že důvodnost reklamace posuzuje výrobce a jeho rozhodnutí o reklamaci je pro prodávajícího i kupujícího závazné.
24.

V případě předprodejní reklamace musí být zboží k reklamaci předloženo v originálním obalu. Při nedodržení těchto požadavků, tj. nepředložení příslušné dokumentace ke zboží a dodání zboží v originálním nepoškozeném balení, bude zboží vráceno zpět a může být kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši 500,- Kč + DPH k pokrytí nákladů prodávajícího spojených s dopravou a manipulací s předloženým zbožím. Kupující tehdy rovněž plně odpovídá za škodu vzniklou na zboží při přepravě a manipulaci.
25.

V případě, že se v záruční době vyskytne vada zboží, která je vyhodnocena jako vada na kterou se vztahuje záruka, má kupující nárok na bezplatnou opravu zboží. Opravené zboží bude zasláno kupujícímu zpět v co nejkratší možné, avšak účelně nutné době, po obdržení vadného zboží od kupujícího.
26.

U případě vadnosti, která se projeví
1.

jako neodstranitelná vada nebo
2.

třikrát stejná vada nebo vícenásobné rozdílné vady a zboží bylo shledáno alespoň 4x autorizovaným servisem jako vadné, nebo
3.

v případě vadnosti zboží u kterého se vada projevila před podejem odběrateli kupujícího (předprodejní reklamace)

má kupující právo dle volby prodávajícího nárok buď na výměnu zboží (do 3 pracovních dnů od uznání reklamace), přičemž pokud se zboží, které má být poskytnuto již nevyrábí není na skladě, je kupující povinen přijmout zboží stejného druhu s tím, že rozdíl ceny u zboží dražšího uhradí - nebo na vystavení dobropisu (do 30 dnů od uznání reklamace).

27.

Náklady posouzení vady u reklamace, která byla vyhodnocena jako neoprávněná nebo případné opravy zboží kde se nejedná o opravu z titulu odpovědnosti za vady, nese kupující. Náklady k úhradě kupujícímu se stanoví takto :
1.

paušální náhrada vlastních nákladů činnosti prodávajícího na posouzení reklamace ve výši 250,- Kč + DPH v jednoduchých případech,
2.

paušální náhrada vlastních nákladů činnosti prodávajícího na posouzení reklamace ve výši 500,- Kč + DPH ve složitých případech
3.

paušální náhrada dopravy ve výši 100,- Kč + DPH za jednu cestu od prodávajícího ke kupujícímu,
4.

paušální náhrada dopravy ve výši 100,- Kč + DPH za jednu cestu od kupujícího k prodávajícímu.
28.

Náklady posouzení vady u reklamace, která byla vyhodnocena jako neoprávněná, tam, kde nejsou kryty paušální náhradou a přesahují v jednotlivém případě 50,- Kč, nese kupující.
29.

Nevyzvedne-li si odběratel reklamovaný výrobek po uplynutí lhůty šesti měsíců ode dne vyřízení, je dodavatel oprávněn opravený výrobek prodat. Výtěžek prodeje použije dodavatel na úhradu nákladů spojených s odborným posouzením vady, opravou vady, se skladováním a prodejem.
30.

Pokud je podle tohoto řádu rozhodný obsah dokumentace ke zboží, pak musí být dokumentace v jazyce českém a vystavená prodávajícím.
31.

Zboží je možné zasílat k vyřízení reklamace doporučenou zásilkou nebo po předchozí domluvě osobně na adrese: Jedovnická 8 Brno, 628 00

Pokud bude ohledně výrobce prohlášen konkurs (nebo vyrovnání) nebo obdobné rozhodnutí podle právního řádu země sídla výrobce, pak záruční doba končí dnem zveřejnění takového rozhodnutí.
33.

Pokud tento reklamační řád ukládá prodávajícímu zveřejněním oznámení na webových stránkách společnosti, pak je povinnost zveřejnění splněna zveřejněním na adrese www.kai-czech.cz
34.

Vyhrazujeme si právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

V Praze dne 24.02.2011


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledání:

 jen v této kategorii

Košík:

Kusů v košíku: 0 ks
Cena s DPH: 0,00 Kč

Přihlášení:

Kontakty:

Zákaznická linka:
+420 602507607

Mobil: +420 602507607
Email: info@noze-nuzky.cz

Provozovna:

Brno-Líšeň
Jedovnická 8
628 00 Brno

Provozovatel e-shopu:

Říha Tomáš
Jedovnická 8
628 00 Brno

Anketa:

Partneři:
 

 

Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno  


Plastová Okna ne-jen v Brně

Plastová Okna Brno - Oknostudio s.r.o

 


 Nano ochrana skla a keramiky pro snadné udržování čistoty